การขนส่งทางทะเล

บริการประกันภัยสินค้าในประเทศจีน

มืออาชีพสูง คุ้มค่าและมีคุณภาพสูง
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรสำหรับผู้ค้าทั่วโลก

บริการประกันภัยสินค้าในประเทศจีน

ประกันภัย
บริการที่นำเสนอ
 • สร้างความมั่นใจในการปกป้องผู้ที่แบกรับความเสี่ยง

 • การปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของ

 • สร้างความมั่นใจในการคุ้มครองเจ้าของสินค้า

การรับรองการประกันภัยสินค้าที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณในห่วงโซ่อุปทาน การประกันภัยสินค้าให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านการขนส่งครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงการจัดการอย่างสมบุกสมบัน การชน การพลิกคว่ำ การโจรกรรม การไม่จัดส่ง การทิ้งสิ่งของ ความเสียหายโดยเฉลี่ยทั่วไป และภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย

การประกันภัยสินค้าสามารถปรับให้เหมาะสมเพื่อปกป้องสินค้าที่ขนส่งทางทะเล อากาศ รถบรรทุก หรือทางรถไฟ และสามารถครอบคลุมความครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานการจัดจำหน่ายทั้งหมด รวมถึงคลังสินค้าและการจัดเก็บ ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ สินค้าสามารถได้รับการประกันแบบการจัดส่งเฉพาะจุดหรือภายใต้นโยบายการขนส่งสินค้าแบบเปิด

At สะเทือนใจ, we recognize the significance of cargo insurance in safeguarding your valuable assets. We work closely with trusted insurance providers to offer comprehensive coverage options that align with your shipping requirements. By securing the right cargo insurance, you can have peace of mind knowing that your goods are protected against unforeseen risks throughout their journey.

เราทำงานอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อลูกค้าของเราเพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศ เป้าหมายสุดท้ายของเราคือการให้บริการผู้ส่งต่อลอจิสติกส์โครงการ บริการลอจิสติกส์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงโดยมีต้นทุนขั้นต่ำให้กับลูกค้าของเรา

สารบัญ

ประกันภัยสินค้าทางทะเล

Marine Cargo Insurance is one of the most common types of freight insurance. It covers losses or damages that may occur during maritime transport. This type of insurance is crucial for businesses that rely on sea routes for shipping their goods. The insurance coverage typically includes:

 • ภัยพิบัติทางธรรมชาติ: Protection against natural calamities such as hurricanes, typhoons, and tsunamis that could potentially damage or destroy the cargo.
 • ขโมย: Coverage for instances where the cargo is stolen during transit.
 • ไฟ: Compensation for damages caused by fire incidents on the ship.
 • Ship Sinking or Capsizing: Protection against the loss of cargo due to the sinking or capsizing of the vessel.
 • General Average: This principle requires all parties in a sea venture to share the losses resulting from sacrifices made for the common good.

Inland Transit Insurance

Inland Transit Insurance covers the risks associated with the transportation of goods overland, whether by truck, rail, or other means. This insurance is essential for businesses that transport goods within a country or across borders by land. The coverage typically includes:

 • Traffic Accidents: Protection against damages caused by vehicular collisions.
 • ขโมย: Coverage for cargo theft during transit.
 • ไฟ: Compensation for losses due to fire incidents during land transportation.
 • ขนถ่าย: Protection for goods during the loading and unloading processes, which are often times when goods are most vulnerable.

Air Cargo Insurance

Air Cargo Insurance is designed specifically for goods transported by air. This type of insurance is vital for businesses shipping high-value or time-sensitive items. The coverage generally includes:

 • Aircraft Crashes: Protection against losses due to airplane crashes or accidents.
 • Cargo Damage: Coverage for any damages incurred to the goods during air transport.
 • ขโมย: Protection against the theft of goods while in transit.
 • Handling Damages: Coverage for damages that occur during the handling of cargo, such as loading and unloading.

All Risks Insurance

All Risks Insurance provides the most comprehensive coverage, safeguarding against nearly every conceivable risk associated with the transportation of goods. This type of insurance is ideal for businesses that want maximum protection for their shipments. The coverage typically includes:

 • ภัยพิบัติทางธรรมชาติ: Protection against natural calamities such as earthquakes, floods, and storms.
 • ขโมย: Coverage for stolen goods during transit.
 • ไฟ: Compensation for losses due to fire incidents.
 • ความเสียหายจากอุบัติเหตุ: Coverage for any accidental damages that occur during transport.
 • ยกเว้น While All Risks Insurance offers extensive coverage, it does come with specific exclusions. These might include wear and tear, inherent vice (natural decay of goods), and war or terrorism-related risks.

Named Perils Insurance

Named Perils Insurance is a type of insurance policy that provides coverage only for the specific risks explicitly listed in the policy document. These policies are often more limited in scope compared to All Risks Insurance but can be tailored to cover the most probable risks for a particular shipment or type of goods. Typical perils that may be covered under this type of insurance include:

 • ไฟ: Protection against losses or damages caused by fire incidents.
 • ขโมย: Coverage for stolen goods during transit.
 • การชนกัน: Insurance against damages resulting from collisions during transportation.
 • Specific Weather Events: Coverage for certain natural disasters, such as hail or flood, if explicitly listed in the policy.

Named Perils Insurance can be a cost-effective option for businesses that want to insure against specific threats without the expense of broader coverage. However, it is crucial to thoroughly understand the policy terms and ensure that the most significant risks are covered.

Warehouse Insurance

Warehouse Insurance provides protection for goods while they are stored in a warehouse. This type of insurance is essential for businesses that rely on warehousing as a part of their supply chain. The coverage typically includes:

 • ไฟ: Compensation for damages caused by fire incidents within the warehouse.
 • น้ำท่วม: Protection against losses due to flooding, which can be particularly valuable in flood-prone areas.
 • ขโมย: Coverage for stolen goods while they are stored in the warehouse.
 • ภัยพิบัติทางธรรมชาติ: Insurance against damages resulting from natural disasters like earthquakes and storms.
 • ป่าเถื่อน: Protection against intentional damage caused by vandalism.

Warehouse Insurance is crucial for mitigating risks associated with the storage phase of the supply chain, ensuring that goods remain protected until they are ready for further transportation or distribution.

Carrier’s Liability Insurance

Carrier’s Liability Insurance covers the liability of transportation companies for loss or damage to goods while in their care. This type of insurance is vital for freight carriers as it protects them against financial losses stemming from their legal liability. The coverage typically includes:

 • ความประมาทเลินเล่อ: Protection against damages caused by the carrier’s negligence during transportation.
 • อุบัติเหตุ: Coverage for losses resulting from vehicular accidents.
 • การจัดการข้อผิดพลาด: Insurance against damages caused by improper handling of goods.
 • ภาระผูกพันตามสัญญา: Coverage that meets the carrier’s contractual obligations to their clients.

Carrier’s Liability Insurance is essential for transportation companies to protect themselves from potential lawsuits and financial losses due to their responsibilities in the shipping process.

Logistics Liability Insurance

Logistics Liability Insurance covers the liability of logistics service providers for damages or losses that occur during the handling, storage, and transportation of goods. This type of insurance is comprehensive and is crucial for businesses involved in various aspects of the supply chain. The coverage typically includes:

 • การจัดการข้อผิดพลาด: Insurance against damages caused by errors in the handling of goods.
 • Storage Risks: Protection against risks associated with the storage of goods, including fire, theft, and natural disasters.
 • Transportation Risks: Coverage for damages that occur during the transportation of goods.
 • ความรับผิดต่อบุคคลที่สาม: Protection against claims from third parties for damages caused during the logistics process.

Logistics Liability Insurance helps logistics service providers mitigate the complex risks associated with their operations, ensuring they can meet their clients’ needs without incurring substantial financial liabilities.

Why choose Dantful Logistics Insurance Services

 1. ตัวเลือกความคุ้มครองที่ครอบคลุม:

  • Dantful International Logistics offers a wide range of insurance policies, including Marine Cargo Insurance, Inland Transit Insurance, Air Cargo Insurance, All Risks Insurance, Named Perils Insurance, Warehouse Insurance, Carrier’s Liability Insurance, and Logistics Liability Insurance. This comprehensive selection ensures that businesses can find the exact coverage they need for every stage of their supply chain.
 2. Tailored Insurance Solutions:

  • Dantful understands that each shipment and business has unique risks and requirements. They provide tailored insurance solutions that cater specifically to your industry, cargo type, and shipping routes, ensuring optimal protection for your goods.
 3. Competitive Premiums:

  • By partnering with leading insurance providers, Dantful is able to offer highly competitive premiums. This cost-effectiveness allows businesses to secure comprehensive insurance coverage without stretching their budgets.
 4. Expert Risk Assessment:

  • Dantful’s team of experts conducts thorough risk assessments to identify potential vulnerabilities in your supply chain. This proactive approach helps in designing insurance policies that cover all critical risks, thereby maximizing the effectiveness of your coverage.
 5. Fast and Efficient Claims Processing:

  • In the unfortunate event of a loss or damage, Dantful ensures a smooth and quick claims process. Their dedicated claims team works diligently to streamline the procedure, minimizing downtime and financial disruption for your business.
 6. Global Network and Local Expertise:

  • With a vast global network and local expertise, Dantful is well-equipped to handle insurance needs for international shipments. This extensive reach ensures that your cargo is protected no matter where it is in the world.
 7. ฝ่ายบริการลูกค้าของ 24 / 7:

  • Dantful provides round-the-clock customer support to address any concerns or queries related to your insurance coverage. This availability ensures that you have peace of mind and can get assistance whenever you need it.
 8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ:

  • Dantful ensures that all insurance policies comply with international shipping regulations and standards. This adherence to regulatory requirements protects businesses from legal complications and fines.
 9. Strong Partnerships with Reputable Insurers:

  • Dantful partners with some of the most reputable insurers in the industry, ensuring that clients have access to reliable and trustworthy insurance coverage. These strong partnerships enhance the quality and reliability of the service provided.

โดยการเลือก โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ Dantful, businesses can benefit from these advantages and ensure their goods are well-protected throughout the entire shipping process, providing peace of mind and financial security.

สะเทือนใจ
ตรวจสอบโดย Monster Insights