การขนส่งทางทะเล

โซลูชันพิธีการศุลกากรแบบครบวงจร

มืออาชีพสูง คุ้มค่าและมีคุณภาพสูง
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรสำหรับผู้ค้าทั่วโลก

โซลูชันพิธีการศุลกากรแบบครบวงจร

พิธีการศุลกากร
บริการที่นำเสนอ
 • ใบอนุญาตส่งออกเพื่อการส่งออก

 • การอนุมัติก่อนการจัดส่งและการเคลียร์ล่วงหน้า

 • บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

 • การขอคืนภาษีอากร

 • พิธีการนำเข้าและส่งออก

 • สินค้าอันตราย/ของเหลว/แบตเตอรี่/ผงที่ต้องผ่านพิธีการทางศุลกากร

 • การเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์กับศุลกากร

Customs clearance is a critical aspect of the logistics chain when it comes to shipping from China. It determines the smooth delivery of shipments. At สะเทือนใจ, we understand the importance of customs clearance and prioritize every detail involved, both at the national and international levels.

แผนกศุลกากรเฉพาะของเราจะคอยอัปเดตกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดพิธีการส่งสินค้าส่งออกล่าสุด เรารับประกันการปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกได้ทันเวลา เป้าหมายของเราคือการเร่งกระบวนการพิธีการศุลกากร และลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น

นอกเหนือจากบริการพิธีการศุลกากรแล้ว เรายังให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของเราในเรื่องการส่งออกและนำเข้าอย่างทันท่วงทีอีกด้วย ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือในการปฏิบัติตามภาษี การจัดทำรายงาน และเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดจากแผนงาน เช่น การคืนภาษี เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์สูงสุดจากสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ และรับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้

ด้วยความเชี่ยวชาญของเราในด้านพิธีการศุลกากรและการสนับสนุนที่ครอบคลุม เรามุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการนำเข้าและส่งออกง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา ด้วยการพึ่งพาบริการของเรา ธุรกิจต่างๆ สามารถมั่นใจในการเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดของศุลกากร

สารบัญ

Import and Export Customs Declaration

Preparation and Submission of Necessary Documents: Freight forwarders play a crucial role in preparing and submitting all the necessary documents required for import and export customs declaration. This ensures that the cargo passes through customs smoothly and efficiently. The documentation process typically includes the following:

 • Customs Declaration Forms: These forms detail the shipped goods and are essential for customs authorities to assess and clear the cargo.
 • Cargo Manifest: A detailed list of the entire shipment, including quantities, descriptions, and values of the goods.
 • ใบวางบิล: This document provides the transaction details between the exporter and importer, including the price, terms of sale, and buyer/seller information.
 • รายการบรรจุภัณฑ์: This contains specific information about how the goods are packed, including the type of packaging, number of packages, and their contents.

Duties and Taxes Calculation

Accurate Calculation and Payment Assistance: Freight forwarders assist clients in accurately calculating and paying the necessary duties and taxes for their goods. This helps avoid any potential delays or fines that could arise from incorrect payments. The services include:

 • การจำแนกอัตราภาษี: Determining the correct tariff classification for the goods helps in calculating the applicable duties.
 • Duty and Tax Estimation: Based on the tariff classification and the value of goods, the freight forwarder estimates the duties and taxes.
 • การอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน: They ensure that all duties and taxes are paid promptly to the customs authorities to avoid any delays in the clearance process.

Document Review and Preparation

Ensuring Compliance and Accuracy: Freight forwarders ensure that all import and export documents are accurate and comply with regulatory requirements. This includes:

 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า: Proof that the goods are produced in a specific country, which can affect the duty rates.
 • ใบรับรองสุขภาพ: Necessary for the importation of food, plants, and animals, certifying that the goods meet the health standards of the importing country.
 • ใบอนุญาตและใบอนุญาต: Ensuring that all necessary licenses and permits are obtained and valid for the shipment.

Customs Clearance Tracking

Real-time Progress Updates: Freight forwarders provide real-time tracking of the customs clearance process. They keep their clients informed about the status of their shipments and any issues that may arise. This includes:

 • การตรวจสอบความคืบหน้า: Tracking the status of the shipment through the customs process.
 • การแก้ไขปัญหา: Promptly addressing any issues or queries raised by the customs authorities.
 • การสื่อสารกับลูกค้า: Regular updates to the client about the status of their shipment and any required actions.

Cargo Inspection and Security Checks

การประสานงานและการเป็นตัวแทน: Freight forwarders coordinate or represent their clients during cargo inspections and security checks. This ensures that the goods meet the legal and safety standards of the importing country. The process involves:

 • Inspection Scheduling: Arranging for the inspection of goods as required by customs authorities.
 • Inspection Assistance: Assisting or representing the client during the inspection process.
 • การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด: Ensuring that the goods meet all legal and safety requirements.

By choosing a reliable freight forwarder like Dantful International Logistics, clients can benefit from a highly professional, cost-effective, and high-quality one-stop international logistics service that simplifies and streamlines the entire customs clearance process.

Customs Communication and Coordination

Handling Communications with Customs Officials: A critical aspect of the customs clearance process is effective communication with customs officials. Freight forwarders act as intermediaries between their clients and customs authorities to resolve any issues that may arise during the clearance process. This includes:

 • การแก้ไขปัญหา: Quickly addressing any queries or concerns raised by customs officials to prevent delays.
 • Documentation Clarification: Providing additional documentation or clarifications as requested by customs authorities.
 • การเจรจาต่อรอง: Engaging in negotiations with customs officials to facilitate the clearance process when challenges arise.
 • Expert Representation: Representing clients in discussions with customs to ensure their interests are protected and compliance is maintained.

ปล่อยสินค้า

Ensuring Smooth Cargo Release and Subsequent Handling: Once the customs clearance process is complete, freight forwarders ensure that the cargo is released smoothly and without delays. This involves:

 • Final Clearance Confirmation: Verifying that all customs formalities have been successfully completed and that the cargo is cleared for release.
 • Release Coordination: Coordinating with customs authorities to arrange the timely release of the cargo.
 • Subsequent Transportation Arrangement: Organizing the next steps in the cargo journey, whether it be local delivery, warehousing, or further transportation.
 • Client Notification: Informing clients promptly about the release of their cargo and the next steps in its journey.

Compliance Consulting

Providing Expert Advice on Customs Regulations: Navigating the complex web of customs regulations and requirements across different countries can be challenging for businesses. Freight forwarders offer specialized compliance consulting services to help clients understand and comply with these regulations. This includes:

 • คำแนะนำด้านกฎระเบียบ: Providing detailed guidance on the specific customs regulations and requirements of the destination country.
 • ข้อกำหนดในการจัดทำเอกสาร: Advising on the necessary documentation and ensuring that all paperwork is accurate and complete.
 • การลดความเสี่ยง: Identifying potential compliance risks and providing strategies to mitigate them.
 • การฝึกอบรมและการศึกษา: Offering training sessions for client personnel on international trade regulations and best practices to ensure ongoing compliance.

Delay Management and Dispute Resolution

Offering Solutions for Delays and Disputes: Delays and disputes can occur at any stage of the customs clearance process. Freight forwarders provide comprehensive solutions to manage these issues effectively and ensure the smooth clearance of goods. This involves:

 • การตรวจสอบเชิงรุก: Continuously monitoring the customs clearance process to identify potential delays early.
 • การวางแผนฉุกเฉิน: Developing contingency plans to address potential delays and minimize their impact.
 • การระงับข้อพิพาท: Engaging with customs authorities to resolve disputes quickly and efficiently.
 • ฝ่ายบริการลูกค้า: Providing clients with regular updates and support to navigate delays and disputes, ensuring transparency and maintaining trust.

By partnering with a reliable freight forwarder like โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ Dantful, clients can benefit from a professional, cost-effective, and high-quality one-stop international logistics service. This partnership ensures that their cargo is handled with the utmost care and efficiency, allowing them to focus on their core business activities.

 
สะเทือนใจ
ตรวจสอบโดย Monster Insights